Zakelijk

Menu

Privacy Statement

Versie 1.0.0
Laatste wijziging: 03-08-2022

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Globe Protocol kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Globe Protocol, zoals AnyID en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Globe Protocol verstrekt of omdat wij contact met u hebben omdat u producten of diensten aan ons levert. Globe Protocol kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw e-mailadres
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• Nationaliteit
• Door u aangegeven voorkeuren (bijv. uw hobby’s, favoriete sport, festival of drankje)
• Uw IP-adres

Waarom Globe Protocol gegevens nodig heeft

Uitvoeren van de gesloten overeenkomst

Globe Protocol kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld het tonen van beschikbare kortingscoupons binnen AnyID

Contact opnemen na contactaanvraag

Globe Protocol verwerkt uw persoonsgegevens om elektronisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Om uw persoonsgegevens op uw verzoek te delen

Wanneer u bij ons een AnyID account aanmaakt verwerken wij uw persoonsgegevens en kunt u zelf bepalen met wie (bijv. een webshop) u uw persoonsgegevens wil delen.

De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van Globe Protocol worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiligen
van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Globe Protocol gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Globe Protocol kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Gebruik overige plugin scripts en webfonts

Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts.

Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Hoe lang Globe Protocol gegevens bewaart

Globe Protocol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in beginsel niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden, tenzij uw persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op Globe Protocol ex artikel 52 lid 4 AWR rustende
fiscale bewaarplicht. Globe Protocol kan uw persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen.

Delen met derden

Globe Protocol verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen of wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te delen, bijv. via het gebruik van AnyID. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een chat functie. Wij zullen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan onder meer door uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te aggregeren of te anonimiseren en een verwerkersovereenkomst af te sluiten met derde partijen die als verwerker fungeren. Wanneer u via AnyID toestemming geeft om (bepaalde) persoonsgegevens te delen met een bij AnyID aangesloten organisatie, is deze organisatie zelfstandig verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om het privacy statement/de
privacyverklaring van de desbetreffende organisatie te raadplegen indien u meer wilt weten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt nadat u ze aan deze organisatie hebt verstrekt via AnyID.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zullen wij erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Globe
Protocol:

– het recht om te verzoeken of Globe Protocol persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;

– het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

– het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);

– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

– het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;

– het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Globe Protocol maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

U kunt vanuit uw persoonlijke AnyID-omgeving uw persoonsgegevens inzien, aanpassen en verwijderen. Om uw (overige) rechten uit te oefenen kunt u (ook) contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement zijn vermeld. Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeren wij u uiterlijk binnen een maand na
ontvangst van uw verzoek of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan Globe Protocol onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Globe Protocol, dan probeert Globe Protocol hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Beveiliging

Globe Protocol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Globe Protocol maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om
uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Globe Protocol verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Globe Protocol via onderstaande informatie:

https://www.globeprotocol.com & https://www.any-id.nl zijn websites van Globe Protocol. Globe Protocol is als volgt te bereiken:

Contactgegevens

Globe Protocol
Emmasingel 33
5611 AZ Eindhoven

[email protected]

Sluit